ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI

ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ LEONARDO DA VINCI

Για την Ελλάδα: http://www.eie.org.gr

Για τη Σλοβακία: http://www.saaic.sk

Για τη Βουλγαρία: http://www.hrdc.bg

Τίτλος του έργου: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ"

("IMPROVING TRAINING THROUGH BENCHMARKING")

Εργο No: EL/99/2/07120/PI/II.1.1.a/FPI

 

Εταίροι του έργου:

ΑΝΤΕΡ ΕΠΕ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ελλάδα)

Φειδιππίδου 22, 11527 Αθήνα, Ελλάδα, Τηλ.: +30-210-7778002, 7473361, FAX: +30-210-7778002

E-mail: anter@anter-net1.com, URL: http://www.anter-net1.com

 

BIC GROUP s.r.o. (Σλοβακία)

Zachova 6 Str., 81103 Μπρατισλάβα, Σλοβακία, Τηλ.: +421-7-54411195, FAX: +421-7-54417522

E-mail: palo@picba.sk, URL: http://www.bicba.sk

 

TUG - TECHNICAL UNIVERSITY OF GABROVO (Βουλγαρία)

H. Dimitar 4 Str., 5300 Γκάμπροβο, Βουλγαρία Tηλ.: +359-66-21931, FAX: +359-6624856

E-mail: iordan@tugab.bg, URL: http://www.tugab.bg

1. Εισαγωγή

2. Περίληψη του έργου

3. Μετρήσεις και αξιολόγηση της Εκπαίδευσης

4. Αποτελέσματα

Επόμενο

Ιστοσελίδα του έργου στην Aγγλική γλώσσα (English Version)

Επιστροφή στην ιστοσελίδα της ΑΝΤΕΡ ΕΠΕ