ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI

Εργο: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ"

Εργο No: EL/99/2/07120/PI/II.1.1.a/FPI

 

 

Μετρήσεις Αξιολόγησης (Benchmarking) & αξιολόγηση της Εκπαίδευσης:

 

1. Τι είναι οι Μετρήσεις Αξιολόγησης;

2. Ποιός μπορεί να χρησιμοποιήσει τις Μετρήσεις Αξιολόγησης;

3. Το μοντέλο των οκτώ βημάτων στις Μετρήσεις Αξιολόγησης.

4. Γιατί οι μέθοδοι των Μετρήσεων Αξιολόγησης μπορούν να εφαρμοστούν στην Εκπαίδευση;

5. Αξιολόγηση της Εκπαίδευσης.

6. Προσδιορισμός αναγκών εκπαίδευσης.

7. Αξιολογώντας αλλαγές σαν συνέπεια της εκπαίδευσης.

8. Συμπεράσματα.

 

1. Τι είναι οι Μετρήσεις Αξιολόγησης;

Η ουσία των Μετρήσεων αξιολόγησης είναι η ανεύρεση καλύτερων τρόπων να κάνετε αυτό που κάνετε τώρα, έτσι ώστε να προχωρείτε από εκεί που είστε προς τα εκεί που θέλετε να βρεθείτε. Ειδικά οι Μετρήσεις Αξιολόγησης είναι η διαδικασία εξεύρεσης, κατανόησης και προσαρμογής των καλύτερων πρακτικών, τόσο μέσα από τον ίδιο τον οργανισμό, όσο και από άλλους οργανισμούς για να βοηθήσουν στη βελτίωση της αποδοτικότητας. Αυτό περιλαμβάνει αξιολόγηση και σύγκριση διαδικασιών, βοηθώντας μ' αυτόν τον τρόπο έναν οργανισμό να καθορίζει νέους στόχους και πρότυπα, τα οποία βελτιώνουν και προσθέτουν αξία στις διαδικασίες του, παρέχοντας καλύτερη απόδοση και βελτιωμένη ποιότητα.

 

2. Ποιός μπορεί να χρησιμοποιήσει τις Μετρήσεις Αξιολόγησης;

Οι Μετρήσεις Αξιολόγησης ουσιαστικά είναι ένας τρόπος σκέψης. Αυτό σημαίνει ότι αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιοδήποτε άτομο η ομάδα σαν μέρος των προσπαθειών τους για βελτίωση της ποιότητας. Οι Μετρήσεις ξιολόγησης και οι μέθοδοί τους μπορούν να εφαρμοστούν στην παραγωγή, στην παροχή υπηρεσιών, σε μη-κερδοσκοπικούς οργανισμούς και σε οργανισμούς εκπαίδευσης. Αυτές θα μπορούσαν να υιοθετηθούν από διευθυντές, αρχηγούς ομάδων, επαγγελματίες και εργαζόμενους.

Η φιλοσοφία τους θα μπορούσε γενικά να εφαρμοστεί ακόμη και στην ιδιωτική ζωή ενός ατόμου, που θα ήθελε να βελτιώσει τις ατομικές του επιδόσεις.

 

3. Το μοντέλο των οκτώ βημάτων στις Μετρήσεις Αξιολόγησης.

Οι Μετρήσεις Αξιολόγησης για να είναι επωφελείς και όχι απλώς σπατάλη χρόνου και χρήματος, πρέπει να κατανέμονται σε στάδια. Κάθε στάδιο πρέπει να ολοκληρώνεται πριν προχωρήσουμε στο επόμενο. Τα στάδια - βήματα αυτά περιλαμβάνουν γενικά τα εξής:

Α) Προσδιορισμός και κατανόηση των διαδικασιών.

Β) Καθορισμός του τι θα πρέπει να μετρηθεί.

Γ) Επιλογή του είδους των μετρήσεων που θα χρησιμοποιηθεί.

Δ) Προσδιορισμός σε ποιούς θα γίνουν οι μετρήσεις.

Ε) Συλλογή στοιχείων.

ΣΤ) Ανάλυση των στοιχείων και εντοπισμός αποκλίσεων.

Ζ) Καθορισμός στόχων και ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης.

Η) Παρακολούθηση και έλεγχος διαδικασιών.

 

4. Γιατί οι μέθοδοι των Μετρήσεων Αξιολόγησης μπορούν να εφαρμοσθούν στην Εκπαίδευση;

Σε πολλούς οργανισμούς, οι διαδικασίες εκπαίδευσης συνιστούν ένα υποσύστημα του οργανισμού, ή ακόμη και το όλο σύστημα, σε περιπτώσεις καθαρά εκπαιδευτικών οργανισμών.

Οι Μετρήσεις Αξιολόγησης στοχεύουν στην αξιολόγηση και βελτίωση, που είναι αναγκαίες στις διαδικασίες της εκπαίδευσης.

Στη σύγχρονη εκπαίδευση, πρέπει να αποδεικνύεται ότι έχει επιτευχθεί μια βελτίωση της παρούσας κατάστασης. Ως εκ τούτου, για την αξιολόγηση της Εκπαίδευσης μπορούν να εφαρμοσθούν αρχές και μέθοδοι των Μετρήσεων Αξιολόγησης.

 

5. Αξιολόγηση της Εκπαίδευσης.

Στο έργο αυτό και στα σεμινάριά του, δόθηκε έμφαση στην εφαρμογή μεθόδων αξιολόγησης στις διαδικασίες εκπαίδευσης, θεωρώντας την αξιολόγηση σαν τον κύριο παράγοντα για την επιτυχία της εκπαίδευσης.

Σύμφωνα με την εφαρμογή της μεθοδολογίας των Μετρήσεων Αξιολόγησης στην εκπαίδευση, αξιολόγηση είναι η συστηματική συλλογή περιγραφικών πληροφοριών και κρίσεων, αναγκαίων για την λήψη σωστών αποφάσεων σε σχέση με την επιλογή, υιοθέτηση, τροποποίηση και βελτίωση διαφόρων διαδικασιών εκπαίδευσης.

Η αξιολόγηση είναι ενταγμένη στον κύκλο της εκπαίδευσης και έχει τον ρόλο κλειδί της διασφάλισης ποιότητας του κύκλου, δίνοντας πληροφόρηση για την αποτελεσματικότητα των μεθόδων που χρησιμοποιούνται, την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί από εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους και κατά πόσο οι αρχικές ανάγκες, τόσο σε επίπεδο οργανισμού, όσο και σε ατομικό επίπεδο, έχουν καλυφθεί σε σχέση με εσωτερικά ή εξωτερικά πρότυπα εκπαίδευσης.

 

6. Προσδιορισμός αναγκών εκπαίδευσης.

Κατά την διάρκεια των μαθημάτων, ο καθορισμός των αναγκών εκπαίδευσης εστιάστηκε σε 3 επίπεδα: Στο επίπεδο οργανισμού, στο επίπεδο εργασίας και σε ατομικό επίπεδο.

Η ανάλυση σε επίπεδο οργανισμού χρησιμοποιείται για να καθορίσει που μπορεί και πρέπει να γίνει εκπαίδευση. Αυτό συνεπάγεται ότι το σχέδιο εκπαίδευσης αναπτύσσεται μέσα στα πλαίσια του επιχειρηματικού σχεδίου του οργανισμού και είναι στενά συνδεδεμένο μ' αυτό. Η εκπαίδευση θα έπρεπε να γίνεται τόσο προς όφελος του οργανισμού, όσο και προς όφελος των ατόμων μέσα σ' αυτόν. Κατά συνέπεια, οι αντικειμενικοί σκοποί της εκπαίδευσης, ειδικά εκείνοι που αφορούν την ανάπτυξη της διοίκησης, θα πρέπει να αναθεωρούνται σε τακτά διαστήματα από την ανώτερη διοίκηση και ιδιαίτερα όταν σχεδιάζεται μια αλλαγή κατεύθυνσης ή έμφασης. Κατά την ανάλυση των αναγκών σε επίπεδο εργασίας, είναι αναγκαίο να ανακαλυφθούν ποιές δραστηριότητες πρέπει να εκτελούνται για να πραγματοποιηθεί η εργασία, πως αυτές οι δραστηριότητες πρέπει να εκτελούνται και έτσι τι χρειάζεται να μάθουν οι εκπαιδευόμενοι για να τις εκτελούν σωστά. 

Τέλος, σε ατομικό επίπεδο, πρόθεση είναι η εκτίμηση των επιπέδων εκτέλεσης της εργασίας σε σχέση με τα απαιτούμενα επίπεδα.

Διάφοροι μέθοδοι για την ανάλυση και την ενοποίηση των αναγκών εκπαίδευσης παρουσιάστηκαν στα σεμινάρια, συμπεριλαμβανομένων και των μεθόδων που προτείνονται από την Διοίκηση Ολικής Ποιότητας.

 

7. Αξιολογώντας αλλαγές σαν συνέπεια της εκπαίδευσης.

Η αξιολόγηση των αναγκών σαν συνέπεια της εκπαίδευσης στα επίπεδα του οργανισμού, της εργασίας και του ατόμου, είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης. Η χρήση μεθόδων αξιολόγησης είναι αναγκαία για την κατανόηση του βαθμού αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης και για την εφαρμογή διαδικασιών σύγκρισης τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά του οργανισμού. Μέθοδοι αξιολόγησης, που αφορούν μετρήσεις αλλαγών και βελτιώσεων, παρουσιάστηκαν αναλυτικά κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων του έργου.

Αυτές οι μέθοδοι αξιολόγησης, μεταξύ των άλλων, αφορούσαν:

- Μετρήσεις αλλαγών σε γνώση.

- Μετρήσεις αλλαγών σε επίπεδα δεξιοτήτων.

- Αλλαγές στη διάθεση και σε συμπεριφορές.

- Αλλαγές σε επίπεδα αποτελεσματικότητας.

- Αλλαγές κόστους.

 

8. Συμπεράσματα.

Οπως προτείνουν οι μέθοδοι των "Μετρήσεων Αξιολόγησης", με τη χρήση συστηματικών μεθόδων για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, την παρακολούθηση και αξιολόγηση των διαδικασιών εκπαίδευσης στα τρία επίπεδα, δηλ. του οργανισμού, της εργασίας και του ατόμου, η εκπαίδευση μπορεί να βοηθηθεί σημαντικά, ώστε να γίνει πιό αποδοτική, τόσο για τους οργανισμούς όσο και για τα άτομα, ειδικά στην συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση. Σ' αυτό το έργο έγινε προσπάθεια, μέσα από τα 6 σεμινάρια που υλοποιήθηκαν (3 στην Ελλάδα, 2 στην Βουλγαρία και 1 στην Σλοβακία), τα παραπάνω να παρουσιαστούν αναλυτικά, στοχεύοντας στο να κάνουν τους συμμετέχοντες ικανούς να τα εφαρμόζουν στους οργανισμούς τους.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τους παρακάτω φορείς:

 

ΑΝΤΕΡ ΕΠΕ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ  ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ελλάδα)

Φειδιππίδου 22, 11527 Αθήνα, Ελλάδα, Τηλ.: +30-210-7778002, 7473361, FAX: +30-210-7778002

E-mail: anter@anter-net1.com, URL: http://www.anter-net1.com

 

BIC GROUP s.r.o. (Σλοβακία)

Zachova 6 Str., 81103 Μπρατισλάβα, Σλοβακία, Τηλ.: +421-7-54411195, FAX: +421-7-54417522

E-mail: palo@picba.sk, URL: http://www.bicba.sk

 

TUG - TECHNICAL UNIVERSITY OF GABROVO (Βουλγαρία)

H. Dimitar 4 Str., 5300 Γκάμπροβο, Βουλγαρία Tηλ.: +359-66-21931, FAX: +359-6624856

E-mail: iordan@tugab.bg, URL: http://www.tugab.bg

 

Επόμενο

Επιστροφή στην κύρια ιστοσελίδα του έργου

Επιστροφή στην ιστοσελίδα της ΑΝΤΕΡ ΕΠΕ