ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI

Εργο: "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ"

Εργο No: EL/99/2/07120/PI/II.1.1.a/FPI

Περίληψη:

Ο κύριος σκοπός αυτού του έργου ήταν να προωθήσει την αξιολόγηση και τη βελτίωση της εκπαίδευσης μέσα από καινοτομικές και αποτελεσματικές μεθόδους. Στα 6 σεμινάρια, που οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν, δόθηκε έμφαση στις μεθόδους Μετρήσεων Αξιολόγησης (Benchmarking) και σε άλλες καινοτομικές μεθόδους αξιολόγησης και βελτίωσης της εκπαίδευσης.

Οι εκπαιδευόμενοι, που παρακαλούθησαν τα σεμινάρια, προέρχονται από δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, ασχολούνται με διοίκηση και εκπαίδευση ανθρώπινων πόρων και μπορούν να ταξινομηθούν στις παρακάτω κατηγορίες:

- Σχεδιαστές και υπεύθυνοι εκπαιδευτικών προγραμμάτων

- Ειδικοί στην εκπαίδευση

- Εκπαιδευτές

- Προσωπικό εκπαιδευτικών οργανισμών (Πανεπιστημίων, Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης, κ.λπ.)

- Διευθυντές και προϊστάμενοι ανθρώπινων πόρων

- Διευθυντές και στελέχη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

- Τεχνικό προσωπικό

Τα κύρια αποτελέσματα του έργου είναι τα παρακάτω:

- Εκπαιδευτικά προγράμματα και υλικό εκπαίδευσης.

- Κύριο εκπαιδευτικό υλικό σε CD-ROM.

- Εκπαιδευτικά σεμινάρια (3 στην Ελλάδα, 2 στη Βουλγαρία and 1 στη Σλοβακία).

- Μεθοδολογίες για την ανάλυση και την εκτίμηση αναγκών εκπαίδευσης.

- Μεθοδολογίες για την αξιολόγηση και βελτίωση εκπαιδευτικών διαδικασιών.

- Μεθοδολογίες για τον προσδιορισμό νέων επαγγελματικών προφίλ.

Το έργο είχε διάρκεια 18 μηνών και περιελάμβανε 3 κύριες φάσεις:

Φάση 1: Προετοιμασία των σεμιναρίων - Εκπαιδευτικό υλικό – CD-ROM (μήνες: 1-6 ).

Φάση 2: Υλοποίηση ενός σεμιναρίου στην Ελλάδα και ενός στη Βουλγαρία - αξιολόγηση των αποτελεσμάτων (μήνες: 7-12).

Φάση 3: Υλοποίηση δύο ακόμη σεμιναρίων στην Ελλάδα, ενός ακόμη στη Βουλγαρία και ενός στη Σλοβακία - αξιολόγηση και διάχυση των αποτελεσματων του έργου (μήνες: 13-18).

 

Επόμενο

Επιστροφή στην κύρια ιστοσελίδα του έργου

Επιστροφή στην ιστοσελίδα της ΑΝΤΕΡ ΕΠΕ