Τάσεις στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν

Οι τάσεις στο ηλεκτρονικό επιχειρείν αναφέρονται σε παρούσες και μελλοντκές αλλαγές στον τομέα του ηλεκτρονικού επιχειρείν και επίσης περιλαμβάνουν χρήσιμες προτάσεις.

 • Τρέχοντα και  Μελλοντικά Εμπόδια για τις ΜΜΕ να εισέλθουν στο ηλεκτρονικό επιχειρείν [barriers to SMe-volution]
  Εξετάζονται τα κύρια εμπόδια/δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ στην προσπάθειά τους να μετακινηθούν από τις παραδοσιακές τους δραστηριότητες στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. Τα εμπόδια αυτά ομαδοποιούνται σε κατηγορίες για περσσότερη σαφήνεια. Ο σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι να δοθεί ένας λεπτομερής κατάλογος των κοινών αυτών εμποδίων που πρέπει να έχουν υπ' όψη τους οι σύμβουλοι επιχειρήσεων όταν μελετούν και συμβουλεύουν μια ΜΜΕ, ώστε να δίδονται ρεαλιστικές συμβουλές και να αποφεύγονται πιθανά σφάλματα.
 • Μια Περιφερειακή Ευρωπαϊκή Προοπτική
  Μια έρευνα εφαρμογών που διεξήχθει από  Περιφερειακούς Αναπτυξιακούς  Φορείς  υπό την αιγίδα της EURADA  επέτρεψε την λεπτομερή καταγραφή της τρέχουσας κατάστασης, τις προοπτικές δράσης με το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Επιχειρησιακά μελλοντικά πλάνα. Η μελέτη είναι βασισμένη σε ένα ερωτηματολόγιο που περιέλαβε 150 Ευρωπαϊκές Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. 20 παραδείγματα παρουσιάζονται και ένα απ' αυτά αναλύεται σε μεγαλύτερο βαθμό.
 • Οι ευκαιρίες του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και τομείς αποτυχίας 
  Αυτή η μελέτη παρακολουθεί την άνοδο και την ύφεση  της αγοράς, συγκεντρώνοντας στοιχεία από το λιανικό εμπόριο, τις υπηρεσίες και την μεταφορά. Εξετάζονται ομάδες (κατηγορίες επιχειρήσεων) που παρουσιάζουν  βελτίωση ή ύφεση, συζητούνται οι εμπορικές προοπτικές του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και τα προσδοκούμενα αποτελέσματα από την εισαγωγή ή όχι μιας επιχείρησης στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. 
 • Τεχνολογικό Παρόν και Μέλλον - Τάσεις Επιχειρήσεων.
  Το τεχνολογικό μέλλον του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν μελετάται από ομάδες που μπορούν να εκτιμήσουν τα οφέλη της εισαγωγής μιας επιχείρησης στην τεχνολογία Ηλεκτρονικού Επιχειρείν. Η ανάδειξη νέων τεχνολογιών στοχεύει στο να αλλάξει τον τρόπο που οι πελάτες βλέπουν τις διαδικτυακές υπηρεσίες και διευρύνουν τα όρια των δυνατοτήτων τους.  Πολλές τεχνολογικές λύσεις είναι διαθέσιμες αλλά βρίσκουν εμπόδιο στην επιχειρηματική αβεβαιότητα της νέας τεχνολογίας. Αυτό ισχύει μέχρι να παρουσιαστούν νέες τεχνικές που θα τις καταστήσουν ευρέως υλοποιήσιμες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μελέτες υποστηρίζουν ότι η ουσιαστική διοίκηση και λειτουργία μιας επιχείρησης στο μέλλον θα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ανάπτυξη της διαδικτυακής παρουσίας της.
 • Νομικά θέματα σχετικά με το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν 
  Το υπάρχον νομικό πλαίσιο είναι υπό εξέταση και αναθεώρηση. Επίσης εξετάζονται οι επιπτώσεις των νέων νομικών ρυθμίσεων και κανονισμών και αναφέρονται πρακτικές οδηγίες για την μειώση των κινδύνων στις ΜΜΕ.
 • Υπάρχοντες και Μελλοντικοί Παράγοντες Ασφαλείας
  Εξετάζονται θέματα κλειδιά για τον σχεδιασμό της ασφάλειας των ηλεκτρονικών επιχειρήσεων.  Αναφέρονται: πληροφορίες που απαιτούν προστασία από κινδύνους και απειλές, δυνατότητες και περιορισμοί των επιλογών/λύσεων ασφάλειας, απαιτήσεις ασφάλειας για το hardware and το software και αντικείμενα εκπαίδευσης του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας εφαρμογών του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν.