Θέματα Υποστήριξης Επιχειρηματικών Συμβούλων

Οι παρακάτω πηγές πληροφόρησης είναι σχεδιασμένες να υποστηρίζουν Συμβούλους Επιχειρήσεων και Διοικητικά Στελέχη ΜΜΕ ερευνώντας ή βελτιώνοντας διαδικασίες Ηλεκτρονικού Επιχειρείν.

  • Μελέτες Περιπτώσεων  - επιλεγμένες μελέτες περιπτώσεων που παρουσιάζουν πληροφόρηση σχετικά με ανάπτυξη ηλεκτρονικού επιχειρείν σε ΜΜΕ. 
  • Τάσεις και Γενικές Οδηγίες  - μια ομάδα από εκθέσεις-μελέτες σχετικά με το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν. Προσδιορίζει: υπαρκτές τάσεις και δυσκολίες στην  είσοδο μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε νευραλγικούς ευμετάβλητους τομείς. Επίσης παρουσιάζονται γενικές οδηγίες και Ευρωπαϊκές προοπτικές δραστηριοποιήσης στα πλαίσια της περιφερειακής ανάπτυξης.
  • Εγχειρίδιο Συμβούλων - περιλαμβάνει ενημέρωση σε βάσικα θέματα Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και διαδικασιών παροχής επιχειρηματικών συμβουλών. 
  • Επιλογή Εργαλείων Υποστήριξης - περιλαμβάνει την είσοδο σε μια βάση γνώσεων. Εντός αυτής βρίσκουμε εργαλεία αναζήτησης πληροφοριών σχετικά με το ηλετρονικό επιχειρείν, πρόσβαση σε βιβλιογραφία, πηγές πληροφόρησης και ορολογία, καθώς επίσης και εργαλεία υποστήριξης λήψης αποφάσεων.
  • Άλλες Πηγές  - επιλεγμένο υλικό σε θέματα διοίκησης και βασικών διαδικασιών του ηλεκτρονικού επιχειρείν.
  • Λίστες Πηγών Πληροφόρησης - επιλεγμένες συνδέσεις για πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης ή ενδιαφέροντες διαδικτυακούς τόπους που αφορούν Συμβούλους Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και Στελέχη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.