Εγχειρίδιο (έκδοση 2 - Νοέμβριος 2002)

Το εγχειρίδιο του USHER (ηλεκτρονική έκδοση 2) περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενότητες σε μορφή PDF αρχείων. Αυτά μπορούν να είναι αναγνώσιμα είτε στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή είτε σε φύλλο εκτύπωσης.