Το έργο USHER υποστηρίζει ΜΜΕ 

σε  ψηφιακά επιχειρηματικά περιβάλλοντα. 

 
Αρχική  Σελίδα
 
Το USHER προάγει την υποστήριξη των ΜΜΕ σε θέματα Ηλεκτρονικού Επιχειρείν τοποθετώντας αυτές στην καρδιά του ψηφιακού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Αυτό το πραγματοποιεί στα πλαίσια του FP5 IST  δημιουργώντας ένα δίκτυο φορέων σε πέντε (5) Ευρωπαϊκές περιφέρειες, με ανταλλαγές γνώσεων, διαδικασιών μάθησης, κ.λπ., και προσφέροντας ελεύθερα τα προϊόντα του σε πολλούς άλλους φορείς, που μέχρι στιγμής είναι περισσότεροι από 300. 

Περιορισμός των Διαφορών - Το USHER προσπαθεί να μειώσει τις διαφορές στις νέες τεχνολογίες: 
(1) Ενθαρρύνοντας την ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών στις πρακτικές που εφαρμόζονται στις διάφορες περιφέρειες σε θέματα  υποστήριξης των ΜΜΕ.
(2) Μειώνοντας τον κίνδυνον περιθωριοποίησης των ΜΜΕ μέσα από την ενίσχυση-υποστήριξη των Επιχειρηματικών Συμβούλων.

Το USHER προάγει την εξάπλωση και εφαρμογή των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών για την  ενίσχυση των ΜΜΕ, στοχεύοντας στην αύξηση της καινοτομίας, ανταγωνιστικότητας και αποτελεσματικότητάς τους στην παγκόσμια αγορά.

Το USHER έχει προσδιορίσει την υπάρχουσα κατάσταση όσον αφορά την υποστήριξη των ΜΜΕ στις πέντε Ευρωπαϊκές περιφέρειες που συμμετέχουν στο έργο, και εξήγαγε συμπεράσματα για τις απαιτήσεις βελτίωσης της υποστήριξης των ΜΜΕ. Αυτές οι ανάγκες καθόρισαν το πακέτο υποστήριξης του USHER, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση των Συμβούλων Επιχειρήσεων στους οποίους στηρίζονται πολλές Επιχειρήσεις.

Επί του παρόντος έχουμε εγγεγραμένους περισσότερους από 300 συμβούλους και στελέχη αναπτυξιακών φορέων, οι οποίοι  αντιπροσωπεύουν εκατοντάδες από τις χιλιάδες των ΜΜΕ στην Ευρώπη.

Οι σύμβουλοί μας συνεργάζονται με τοπικές ΜΜΕ και χρησιμοποιούν το USHER για να αυξήσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την επιχειρηματικότητα στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, ενώ ταυτόχρονα διατηρείται η εστίαση σε διαθέσιμες και αποδεδειγμένες τεχνικές λύσεις (μικρότερη αβεβαιότητα).  

Τα προϊόντα του USER αφορούν Συμβούλους που καθοδηγούν μια επιχειρήση να ανέβει την κλίμακα του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν προς την κατεύθυνση της μεγιστοποίησης των επιχειρηματικών ωφελειών, αλλά όχι όμως και σε δικτυωμένους μεταξύ τους οργανισμούς. Η μέχρι τώρα  εμπειρία μας καταδεικνύει ότι η δικτύωση αυτή απαιτεί συσχετισμό επιχειρηματικών διαδικασιών που αναφέρονται σε συγκεκριμένους κλάδους (κάποιες διαδικασίες δικτύωσης είναι ανεξάρτητες κλάδου).

Μελλοντικά Ψηφιακά Περιβάλλοντα - Το USHER προτείνει να υποστηριχθούν, μέσα από το FP6, κλάδοι της οικονομίας με ποικίλες δραστηριότητες παροχής πληροφοριών και υποστήριξης από κλαδικές πύλες (portals) του διαδικτύου. Υπάρχει ανάγκη να παραχθούν αποτελέσματα που θα περιλαμβάνουν ποικιλία πληροφορίων και γνώσεων και που θα αφορούν συγκεκριμένους κλάδους. Τα αποτελέσματα αυτά μπορεί να είναι: επιχειρησιακά μοντέλα, πληροφόρηση για την διοίκηση, οδηγίες για τον κλάδο, μελέτες περιπτώσεων του κλάδου, κ.λπ.

Το USHER μπορεί να συμβάλλει σ' αυτή την προσπάθεια σαν ένα δίκτυο φορέων από διάφορες περιφέρειες της Ευρώπης που περιλαμβάνει εξειδικευμένους φορείς, ανταλλαγές γνώσεων, διαδικασίες μάθησης, κ.λπ. Το δίκτυο αυτό μπορεί να ενοποιηθεί  με δραστηριότητες που αφορούν γενικότερη πληροφόρηση και υποστήριξη στις νέες τεχνολογίες της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας, μοντέλα επιχειρήσεων ανά κλάδο, εκπαίδευση κ.λπ. 

Ο κύριος σκοπός του USHER είναι να συνεχίσει, σαν μέρος μιας ευρύτερης πρωτοβουλίας, την υποστήριξή του σε τοπικά ψηφιακά επιχειρηματικά περιβάλλοντα. Τέτοιες πρωτοβουλίες απαιτούν την δημιουργία κοινοτήτων και το USHER αποτελεί μια καλή αρχή, διότι ήδη περιλαμβάνει έναν μεγάλο αριθμό χρηστών, μεταξύ των οποίων είναι αναπτυξιακοί φορείς, κυβερνητικοί φορείς, καινοτομικά κέντρα, επιμελητήρια, εμπορικές ενώσεις κ.λπ., οι οποίοι μπορούν να στρατολογηθούν σε μια ευρύτερη  και δυνατότερη πρωτοβουλία. 


Για περισσότερες πληροφορίες: fwilson@usherproject.org.uk .